SIDSTE NYT

Sidste Nyt er senest opdateret den 12. april 2019
____________________________________________

27. april 2019:
Visit Århus holder i samarbejde med kommunerne på Djursland et informationsmøde om de nye regler om skattefri udlejning af sommerhuse. Mødet holdes påBugtrupvej 33, 8560 Kolind. For mere information ring 87 52 18 00

15. marts 2019
Alle medlemmer er opfordret til at deltage udsætningen af badebroen fredag den12.april kl 16, hvor stumperne afhentes i vinterhiet og den 13 april kl 9,00, hvor broen monteres. Mødestedet er i begge tilfælde stranden, hvor broen skal sættes ud. Listen over tilmeldte deltagere ajourføres løbende og kan ses på hjemmesiden under Området/stranden/deltagerliste. Er du ved en fejl ikke på listen endnu, kan det forsømte indhentes samme sted.

8. marts 2019
Medlemslisten er opdateret pr. 17. februar 2019

4.december 2018
Referatet fra den ordinære generalforsamling den 13. oktober 2018 er nu lagt ud på hjemmesiden, og kalenderen er opdateret med begivenheder i 2019.

4. september 2018
Byggesagsloggen er opdateret.

29. august 2018
Det område på fårene skal afgræsse er udvidet mod øst med “hullet”. Det har krævet en yderligere dispensation, som nu er meddelt af Syddjurs kommune. Dispensationsskrivelsen ligger på hjemmesiden. Gå ind på Området/Fårebakken.

2. maj 2018
Syddjurs kommune har meddelt grundejerforeningen dispensation til at lade Fårebakken afgræsse med indtil 8 får i perioden fra 1.september til 1. maj på nærmere anførte vilkår. Dispensationen og det tilhørende følgebrev er lagt ud på hjemmesiden under fanen “Område/Fårebakken”

21. marts 2018
På hjemmesidens forside er der indsat et link til et kort over foreningens område med angivelse af adresser og matrikel numre.

Skal hele området KLOAKERES INDEN FOR 2 ÅR ??? med store omkostninger for alle sommerhusejere. 
På given foranledning har Syddjurs Kommune klart DEMENTERET dette rygte og oplyst, at stigende grundvandsstand på sigt kan nødvendiggøre kloakering af lavtliggende områder, men at der i hvert fald ikke bliver tale om kloakering af vort område de første 10-15 år. Læs mere herom under FORSYNINGSSELSKABER/SPILDEVAND.

Foreningen har oprettet en lukket FACEBOOK GRUPPE, primært med henblik på at lave en platform til kommunikation på tværs mellem medlemmerne om alt af fælles interesse i videste forstand, f.eks. lån/køb/salg af materiel eller redskaber, fælles aktiviteter eller ??? Deltagelse i gruppen er helt frivillig, og al kommunikation fra bestyrelsen vil fortsat tilgå medlemmer pr. e-mail og via hjemmesiden.
Da gruppen er en lukket gruppe kun for medlemmer af foreningen, vil man hverken kunne melde sig selv eller andre ind i gruppen uden først at være blevet inviteret til at deltage.
Ønske man at deltage i facebookgruppen, kan man udbede sig en invitation ved henvendelse til bestyrelsesmedlem Bruno Graversen på bg@grappe.dk

MEDLEMSLISTEN med telefonnumre og e-mail adresser udsendes ikke længere til alle men kan nu findes på hjemmesiden under fanen “KONTAKT”. Listen er beskyttet af et password, som er udsendt til medlemmerne i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen eller i velkomstbrevet ved indtrædelsen i foreningen. Det gældende password kan oplyses ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer

 15. september 2017:
Da begrænsning af egen udsigt på grund af naboers og genboers træer m.v. giver anledning til mange uoverensstemmelser og konflikter, har bestyrelsen overvejet forskellige muligheder for at fremme fældning af for høje træer i foreningens område. Fra HedeDanmarks skovfoged har vi nu modtaget et forslag til, hvorledes det kan praktiseres med oplysning om, at det med succes er gennemført i andre grundejerforeninger i området. Det er bestyrelsens opfattelse, at der er tale om et godt forslag, som bør søges fremmet, men vi finder på den anden side, at det nødvendigvis må være et tiltag, som ikke involverer foreningen økonomisk, hvad oplægget da også tager højde for. Det vil derfor ikke blive fremsat som et forslag på den forestående generalforsamling, men hvis det ønskes, kan det naturligvis drøftes under eventuelt inklusiv valg af en “ildsjæl” som nævnt i forslaget. Kontaktmand hos HedeDanmark er Skovfoged Søren Stilling, sst@hededanmark.dk Læs hele forslaget ved at klikke på dette link: Rydning af store træer

Den 7. september 2017 har miljøministeren afslået at udpege en repræsentant for sommerhusejerne langs Kystvejen som medlem af bestyrelsen for “Nationalpark Mols Bjerge.” Se afslaget på hjemmesiden under Området/Naturen omkring os/Nationalparken.

Den 18. juli 2017 er hjemmesiden opdaterer med oplysning om hjertestarteren på  Handrupgaard. Se oplysningerne unde fanen “Hjertestarter” i menuen.

Den 8. december 2016 er siden “Spildevand” opdateret med oplysninger om takster for tømning af bundfældningstanke og betaling af spildevandsafgift.

Den 18 september 2016 er  landsretsdommen vedr. Pilehegnet 2 tinglyst som servitut på ejedommen.

Den 18 marts 2016 har Vestre Landsret afsagt dom i sagen om tilbygningen på Pilehegnet 2:  Dommens konklusion er sålydende:

T h i k e n d e s  f o r  r e t:
Esther Pedersen og Peder Ø. Pedersen skal anerkende, at den i 2013 opførte tilbygning til deres sommerhus på ejendommen matr. nr. 1 p, Egsmark by, Dråby, beliggende Pilehegnet 2, 8400 Ebeltoft, er i strid med den på ejendommen tinglyste deklaration af 5. september 1969 med krav om byggelinje på 10 m fra tilstødende vejmidte.
Esther Pedersen og Peder Ø. Pedersen skal betale sagens omkostninger for begge retter til Handrupgaard Grundejerforening v/ formand Knud Erik Jensen med 31.250 kr.
De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage og forrentes efter rentelovens § 8 a.
Eva Staal Astrid Bøgh Peter Juul Agergaard.
Læs hele dommen ved at klikke på dette link:  VL-Dom-Pilehegnet 2.
Dommen er nu tinglyst som byrde på ejendommen med grundejerforeningen som påtaleberettiget.

NABOHJÆLP/MEDLEMSLISTE:
Da vi ikke længere har opsyn med husene, må vi satse på nabohjælp. Det er derfor nødvendigt, at kunne finde oplysninger om ejeren af et givet hus, hvis man opdager noget, som kræver ejerens opmærksomhed.
Derfor er en liste med navne, adresser, sommerhusadresser, telefonnumre og e-mail adresser udsendt til alle medlemmer, som har oplyst e-mail adresse til bestyrelsen.

–oo0oo–

 HJEMMESIDEN: 

Foreningens hjemmeside opdateres løbende. Hold dig derfor  orienteret om stort og småt ved at klikke ind på hjemmesiden.

Har du forslag til forbedring af vores hjemmeside,  synes du, at der mangler noget, eller har du fundet en fejl, så send en mail til stenc@fibermail.dk med dit forslag/kommentar/rettelse.

 –ooOOoo–