SIDSTE NYT

Sidste Nyt er senest opdateret den 15. september 2017.
____________________________________________

15. september 2017: Da medlemslisten ikke kunne udsendes vedhæftet indkaldelsen til generalforsamlingen, er den i stedet for lagt ud på hjemmesiden. Den kan findes i menuen under “Kontakt”. Den kan kun åbnes, hvis man først indtaster et password, som kan oplyses ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer.

Da begrænsning af egen udsigt på grund af naboers og genboers træer m.v. giver anledning til mange uoverensstemmelser og konflikter, har bestyrelsen overvejet forskellige muligheder for at fremme fældning af for høje træer i foreningens område. Fra HedeDanmarks skovfoged har vi nu modtaget et forslag til, hvorledes det kan praktiseres med oplysning om, at det med succes er gennemført i andre grundejerforeninger i området. Det er bestyrelsens opfattelse, at der er tale om et godt forslag, som bør søges fremmet, men vi finder på den anden side, at det nødvendigvis må være et tiltag, som ikke involverer foreningen økonomisk, hvad oplægget da også tager højde for. Det vil derfor ikke blive fremsat som et forslag på den forestående generalforsamling, men hvis det ønskes, kan det naturligvis drøftes under eventuelt inklusiv valg af en “ildsjæl” som nævnt i forslaget. Kontaktmand hos HedeDanmark er Skovfoged Søren Stilling, sst@hededanmark.dk Læs hele forslaget ved at klikke på dette link: Rydning af store træer

Den 11. september 2017 har vi modtaget oplysning om, at nedgravning af kabler til fibernet i vores område forventes påbegyndt i uge 35, og at tilslutningen forventes påbegyndt i uge 42 og afsluttet i uge 52. Tidspunkterne oplyses med forbehold for evt. forsinkelse. Læs mere om tilbuddet fra FIBIA på Internet, TV og telefon via fibernettet ved klik på dette link: Fibernet fra Fibia

Den 7. september 2017 har miljøministeren afslået at udpege en repræsentant for sommerhusejerne langs Kystvejen som medlem af bestyrelsen for “Nationalpark Mols Bjerge.” Se afslaget på hjemmesiden under Området/Naturen omkring os/Nationalparken.

Den 18. juli 2017 er hjemmesiden opdaterer med oplysning om hjertestarteren på  Handrupgaard. Se oplysningerne unde fanen “Hjertestarter” i menuen.

Den 8. juli 2017 er byggesagsloggen a jourført.

Den 30. april 2017 er kalenderen opdateret og foreningens matrikulære adkomst til stranden endeligt berigtiget

Lørdag den 29. april kom badebroen på plads for sommeren. Kun 7 af foreningen 140 medlemmer havde tid til at deltage i arbejdet. Vi håber på bedre fremmøde næste gang. Se datoen i kalenderen.

Den 8. december 2016 er siden “Spildevand” opdateret med oplysninger om takster for tømning af bundfældningstanke og betaling af spildevandsafgift.

Den 18 september 2016 er  landsretsdommen vedr. Pilehegnet 2 tinglyst som servitut på ejedommen.

Den 18 marts 2016 har Vestre Landsret afsagt dom i sagen om tilbygningen på Pilehegnet 2:  Dommens konklusion er sålydende:

T h i k e n d e s  f o r  r e t:
Esther Pedersen og Peder Ø. Pedersen skal anerkende, at den i 2013 opførte tilbygning til deres sommerhus på ejendommen matr. nr. 1 p, Egsmark by, Dråby, beliggende Pilehegnet 2, 8400 Ebeltoft, er i strid med den på ejendommen tinglyste deklaration af 5. september 1969 med krav om byggelinje på 10 m fra tilstødende vejmidte.
Esther Pedersen og Peder Ø. Pedersen skal betale sagens omkostninger for begge retter til Handrupgaard Grundejerforening v/ formand Knud Erik Jensen med 31.250 kr.
De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage og forrentes efter rentelovens § 8 a.
Eva Staal Astrid Bøgh Peter Juul Agergaard.
Læs hele dommen ved at klikke på dette link:  VL-Dom-Pilehegnet 2.
Dommen er nu tinglyst som byrde på ejendommen med grundejerforeningen som påtaleberettiget.

NABOHJÆLP/MEDLEMSLISTE:
Da vi ikke længere har opsyn med husene, må vi satse på nabohjælp. Det er derfor nødvendigt, at kunne finde oplysninger om ejeren af et givet hus, hvis man opdager noget, som kræver ejerens opmærksomhed.
Derfor er en liste med navne, adresser, sommerhusadresser, telefonnumre og e-mail adresser udsendt til alle medlemmer, som har oplyst e-mail adresse til bestyrelsen.
Får du nyt telefonnummer, ny adresse eller ny e-mail adresse bedes du orientere pr. mail til stenc@fibermail.dk, så listen til stadighed kan være ajourført.
Derved sikrer du dig, at det vil være let for naboer og andre at orientere dig, hvis der har været indbrud i dit hus, en rude er gået i stykker eller et træ er væltet i en storm
Listen vil IKKE blive lagt ud på hjemmesiden, men vil blive udsendt til alle medlemmer med oplyst e-mail adresse sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Hvis du vil have listen tilsendt, skal du oplyse din e-mail adresse til bestyrelsen.
LISTEN ER FOORSYNET MED TELEFONNUMRE PÅ NÆSTEN ALLE HUSE I FORENINGENS OMRÅDE, MEN DER MANGLER STADIG 11 E-MAIL ADRESSER.
Har du brug for et telefonnummer eller en mail adresse på indehaveren af et sommerhus i foreningens område, kan du kontakte et medlem af bestyrelsen, som i de fleste tilfælde vil kunne hjælpe, men bedre endnu: Oplys din mail adresse og få hele listen tilsendt pr mail.
Listen opdateres løbende, og den opdaterede liste kan til enhver tid fremsendes pr. mail ved henvendelse til stenc@fibermail.dk

–oo0oo–

 HJEMMESIDEN: 

Foreningens hjemmeside opdateres løbende. Hold dig derfor  orienteret om stort og småt ved at klikke ind på hjemmesiden.

Har du forslag til forbedring af vores hjemmeside,  synes du, at der mangler noget, eller har du fundet en fejl, så send en mail til stenc@fibermail.dk med dit forslag/kommentar/rettelse.

 –ooOOoo–