SPILDEVAND

Alle kommuner skal udarbejde en spildevandsplan for kommunen.

Der foreligger endnu ikke en fælles spildevandsplan for Syddjurs Kommune, og området administreres derfor indtil videre på grundlag af de sammenlagte kommuners spildevandsplaner. Se Ebeltoft kommunes spildevandsplan her:
http://www.syddjurs.dk/Portaler/Politik+og+Demokrati/Kort+og+planer/Planstrategi+og+kommuneplan/Natur+og+Milj%C3%B8+redeg%C3%B8relser+og+sektorplaner/Kommunale+sektorplaner.

Af planen side 22 fremgår det, at de fleste sommerhusområders kystnære beliggenhed gør nedsivning af spildevand ubetænkelig også når henses til nærliggende grundvandsinteresser, men at der stedvis dog kan forekomme jordbundsforhold, som gør, at der ikke kan gives tilladelse til nedsivning af spildevand.

Vort område er ikke kloakeret, og vort spildevand afledes derfor til enten en samletank eller mest almindeligt til en bundfældningstank med afløb til et nedsivningsanlæg.  En bundfældningstank, som betjener en helårsbeboelse skal tømmes en gang årligt, og er det en sommerbeboelse skal det ske hvert andet år. Tømningen forstås af RenoDjurs, som også opkræver betalingen. Derudover skal man betale en afgift til staten for nedsivningen, p.t. kr. 5,70/m3 vandforbrug (“Enhed”). Beløbet opkræves af kommunen over ejendomsskattebilllettten.

Ved problemer med tømning af samletanke, sivebrønde og bundfældningstanke kontakt:

Reno Djurs I/S                                    Telefontid:
Nymandsvej 11                                    Mandag – torsdag: 08,00 – 15,00�
8444 Balle                                             Fredag: 08,00 – 14,00

Tlf.: 87 59 77 77
Fax.: 87 59 77 66
CVR nr. 20217472
renodjurs@renodjurs.dk