Forretningsorden vedr. sager om hegn og beplantning

Bestyrelsens forretningsorden vedr klager over hegn og beplantning og vedr. vedtægternes § 11 a.

Uoverensstemmelser mellem naboer, genboer m.fl. om beskæring/fældning o.l. af generende træer og buske, bør søges løst ved samtale mellem parterne. Såfremt de implicerede parter begge/alle udviser god vilje, kan alle sådanne uoverensstemmelser bilægges på rimelig måde.
Såfremt det alligevel ikke lykkes at få bilagt uoverensstemmelserne, vil bestyrelsen kunne bistå på følgende vilkår, idet der på alle grunde i foreningens område er tinglyst to deklarationer med bl.a. nedenstående indhold.

I henhold til disse deklarationer har bestyrelsen ret til at påtale forhold, som ikke er i overensstemmelse med deklarationernes indhold. Bestyrelsens procedure for behandling af sådanne sager vil for fremtiden være følgende:
1. Den grundejer, der ønsker bestyrelsens bistand, fremsender til bestyrelsens formand pr mail eller almindelig post anmodning herom bilagt a. Kopi af sin skriftlige henvendelse til ejeren af den/de pågældende ejendom(me) med nøjagtig angivelse af hvilke træer/buske m.v., der ønskes fældet eller beskåret, og i hvilket omfang. b. Kopi af den pågældendes svar. 2. Bestyrelsen fremsender kopi af det fra klageren modtagne materiale til den/de indklagede og opfordrer denne/disse til inden 4 uger at fremkomme med sine/deres skriftlige bemærkninger til klagen med tilkendegivelse om, at undladelse af at svare vil medføre, at sagen bliver fremmet på grundlag at det foreliggende materiale uden hensyn til det/de manglende svar.
3. Bestyrelsen indkalder parterne til et møde på åstedet med mindst 4 ugers varsel med tilkendegivelse om, at manglende fremmøde vil indebære, at sagen vil blive afgjort på grundlag af det foreliggende materiale og det på mødet fremkomne uden hensyn til fraværet. 4. Bestyrelsen kan, hvis det findes hensigtsmæssigt, anmode en af parterne eller dem begge/alle om at fremkomme med et yderligere skriftligt indlæg, herunder f. eks. skitser eller billeder til illustration af den foreliggende problemstilling senest 14 dage før mødet. Kopi af det modtagne videresendes straks til modparten.
5. På mødet, hvor bestyrelsen vil være repræsenteret af mindst to bestyrelsesmedlemmer, får parterne lejlighed til at fremkomme med deres supplerende oplysninger og til at fremføre deres argumenter for deres respektive synspunkter.  Lykkes det ikke for bestyrelsen at opnå forlig, fremsender bestyrelsen inden 4 uger en skriftlig afgørelse af, i hvilket omfang klagerens krav efter bestyrelsens opfattelse findes hjemlet i deklarationens ordlyd.  Hvis bestyrelsen finder, at det foreliggende materiale og de på mødet fremkomne oplysninger er utilstrækkelige til at vurdere, om deklarationens ordlyd er overholdt, afviser bestyrelsen at behandle sagen.

De relevante bestemmelser er som følger:
Deklarationen
§ 3. Hegn (§ 19 i deklarationen for Pilehegnet og Rønnehegnet) Mellem de enkelte parceller er parcelejerne pligtige til at vedligeholde hegn. Den største højde af hegn mellem parcellerne og mod boligvejene skal være 1,80 meter. Pigtråd eller elektricitetsførende ledninger må ingensinde anvendes til hegn.
§ 4. Beplantning (§ 20 i deklarationen for Pilehegnet og Rønnehegnet) Der må ikke på parcellerne findes beplantninger, der ved skygge eller uhæmmet vækst kan blive til væsentlig ulempe for naboerne, f. eks. ved skygning, indskrænkning i udsigtsforhold. Beplantning på bakketoppe skal stedse holdes under 1,80 meter.
Vedtægter for Grundejerforeningen. § 11.a Generalforsamlingen bemyndiger den til enhver tid værende bestyrelse for Grundejerforeningen ved uoverensstemmelser om de i deklarationens pkt. 3 og 4 anførte forhold til at være påtaleberettiget samt under forudsætning af, at påtalen ikke bliver efterfulgt inden for given frist, da at lade påtalte arbejde udføre for den pågældende grundejers regning. 
Disse tekster udbygges i det efterfølgende med supplerende forklaringer og udsagn til brug ved bestyrelsens behandling af ”.. uoverensstemmelser om de i deklarationens pkt. 3 og 4 anførte forhold.”
1. Hegn. Hegn omfatter i overensstemmelse med hegnslovens definitioner: • Fælleshegn, hegn placeret i skel. • Egne hegn, hegn ikke længere væk fra skellene end 1,75 meter Uoverensstemmelser kan indbringes for hegnssynet med skyldig hensyntagen til deklarationernes bestemmelser.
2. Beplantninger. Beplantninger adskiller sig fra hegn ved at være placeret udenfor det område, som er omfattet af hegnslovens definitioner.
3. Væsentlig ulempe ”.. ved skygning, indskrænkning i udsigtsforhold. Det er givet, at deklarationen ikke kræver, at enhver beplantning skal holdes under 1,80 meter. Alene det, at den foreskriver: ”Beplantning på bakketoppe skal stedse holdes under 1,80 meter” underbygger dette. Væsentlig ulempe vil altid være en subjektiv vurdering, og heri indgår ikke økonomiske hensyn. D.v.s. en vurdering af en mulig salgspris, eller rettere en mulig reduktion heraf, kan ikke umiddelbart benyttes til at motivere, at en beplantning er til væsentlig ulempe. Som begrundelse for opretholdelse af en høj beplantning kan udover dens eventuelle skønhed og eller sjældenhed navnlig anføres læmulighed og værn mod indblik fra f. eks. en nærliggende sti. Omvendt vil en høj beplantning, som hverken giver læ eller indkigsværn kunne vurderes derhen, at beplantningens eneste betydning er at forhindre naboens udsigt og dermed udløse krav om beskæring eller fjernelse. I definitionen af begrebet enkeltstående træer vil teksten i Lokalplan nr. 241 Egsmark, endelig vedtaget af Ebeltoft Byråd den 21. november 2002, kunne indgå. Teksten er som følger: ”Der må på de enkelte parceller forefindes træer med en højde, der overstiger 2,0 meter. Det samlede kroneareal af disse træer må højest udgøre 10 % af grundens areal.” Med grundlag dommen fra sagen omkring nedskæring af et birketræ på Lyngvej 1 citeres i uddrag følgende: ”Sagsøgte skal inden 14 dage beskære det mere end 12 meter høje birketræ til en højde af ikke over 6,5 meter og fremover holde træet i maksimalt denne højde.” Højden på 6,5 meter var relevant i det aktuelle tilfælde. Dommen kan i sin helhed læses på hjemmesiden under fanen OMRÅDET/HEGN OG ANDEN BEVOKSNING
4. Naboerne. Iflg. hegnsloven er man naboer, hvis man har skel til fælles, eller hvis man kun er adskilt af vej eller vandløb.
5. Omboende. Alle i foreningens område, dvs. inden for den pågældende deklaration. Omboende er ikke en del af teksten i deklarationens § 4 Beplantning, men findes i § 5 Benyttelse, og kan derfor med rette antages at skulle gælde også for § 4.
6. Bakketoppe. Begrebet bakketoppe dækker utvivlsomt de højeste punkter i foreningens område, men er formentligt tænkt anvendt bredere, idet begrebet udsigtsforhold ofte er knyttet til muligheden af at bevare en havudsigt. Derfor gælder det, at bakketoppe er tydeligt fremtrædende, højere punkter i landskabet, altså andet og mere end de kotemæssigt højeste punkter.
Grunde uden for foreningens område: Ønsker om beskæring af træer m.m. på grunde uden for grundejerforeningens område og ønsker fra ejere af grunde i andre foreningers områder kan naturligvis ikke behandles af bestyrelsen, men bestyrelsen kan efter ønske være behjælpelig med at skaffe kontakt til formanden for den pågældende grundejerforening, således at et medlem ad den vej kan få oplyst navn, adresse m.v. på ejeren af den pågældende grund, som medlemmet herefter selv kan kontakte om muligheden for en aftale.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 28. oktober 2014.  
Knud Erik Jensen, Kjeld Juul Sørensen, Niels Lomborg, Ingolf Jørgensen, Sten Christensen