SIDSTE NYT

 

Sidste Nyt er senest opdateret den  1. oktober 2023

1. oktober 2023. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes i år på Fuglsøcenteret, Dragsmurvej 6, 8420 Knebel lørdag den 21. oktober kl 13,00. Indkaldelse med dagsorden udsendes til alle medlemmer pr. e-mail eller pr. post. Tilmelding til Niels Lomborg pr. mail til lom@210151000.dk 

LINK til indkaldelse

HUSK OGSÅ, at vi skal have taget vores badebro på land for vinteren Det sker samme dag den 21-10. Vi mødes på stranden ved pumpestationen kl. 9:00. Medbring gerne waders. Husk tilmelding til Bruno Graversen på mail bg@grappe.dk<mailto:bg@grappe.dk>


__________________________________________

30. september. Det ureviderede regnskab for året 2021-2022 er nu lagt på hjemmesiden: Log på Generelt/Årsregnskaber.

29.september 2022 . Foreningens ordinære generalforsamling afholdes i år på Fuglsøcenteret, Dragsmurvej 6, 8420 Knebel lørdag den 22. oktober kl 13,00. Indkaldelse med dagsorden er udsendt til alle medlemmer pr. e-mail eller pr. post. Tilmelding til Niels Lomborg pr. mail til lom@210151000.dk Læs indkaldelsen med dagsorden her på hjemmesiden: Klik på Generelt/Generalforsamlinger/indkaldelse til GF 2022

Badebroen skal tages på land lørdag den 22. oktober kl. 9,00. Tilmelding til Sten Christensen på stenc@fibermail.dk

21. januar 2022På det seneste bestyrelsesmøde har bestyrelsen konstitueret sig med Sten Christensen som formand, Niels Lomborg som sekretær og Anette K. Bach som kasserer. Bestyrelsen har endvidere fordelt de forskellige ansvarsområder mellem sig, således som det nu fremgår på hjemmesiden. Datoen for udsætning af badebroen er fastsat til lørdag den 26. marts 2022, og landsætning af badebroen og årets generalforsamling fastlagt til den 22. oktober 2022

6. januar 2022
Det under 3. januar omtalte tilfælde af hærværk er nu anmeldt til politiet, som har henlagt sagen p.g.a. manglende beviser.

3. januar 2022
Groft hærværk
En af dagene lige omkring årsskiftet har der fundet et grimt hærværk sted på sommerhusejendommen Birkestien 17, tilhørende Henrik Juul Nielsen, idet to store birketræer er blevet fældet af ukendte gerningsmænd med en motorsav. Lykkes det ikke i løbet af få dage at få opklaret hændelsesforløbet, vil straffelovsovertrædelsen blive anmeldt til politiet. Bestyrelsen tager på det skarpeste afstand for sådanne handlinger og vil efter evne medvirke til opklaringen. Vi opfordrer alle medlemmer til at undgå sådanne konfrontationer og til t søge alle uoverensstemmelser løst ved forhandling, om fornødent med bistand fra bestyrelsen.
Henrik vil meget gerne kontaktes på telefon 30367794 af enhver, som måtte kunne bidrage med oplysninger om hændelsesforløbet

 

13. december 2021
Hjemmesiden er opdateret med referatet af Generalforsamlingen den 23 oktober 2021 og med en ny byggesagslog pr. 13. december 2021

3. november.
Medlemslisten er opdateret pr. 2. november

27. oktober 2021
Den 23. september blev badebroen taget ind. I forventning om en mild vinter uden de store isdannelser blev vi enige om at lad bukkende blive stående vinteren over. En medvirkende årsag var et helt usædvanlig højvande (se billeder på Facebook). Vi var derfor ret hurtigt færdige i det skønne vejr.
Om eftermiddagen blev generalforsamlingen afviklet på Strandhotellet med Kaj Thomsen som dirigent. Der var ingen forslag til behandling, hverken fra bestyrelsen eller fra medlemmer. Regnskabet blev godkendt og bestyrelsen blev sammensat således:

Sten Christensen, valgt for 1 år
Bruno Graversen, valgt for 1 år
Niels Lomborg, valgt for 1 år
Carsten Berg Kjeldsen, valgt for 2 år, og
Anett Kjærsgaard Bach, Humlestien 6, valgt for 2. år.

Der lød fra flere sider røster, som anbefalede bestyrelsen at finde bedre og billigere rammer for næste års generalforsamlng.

29. september 2021
Årsregnskabet for 2020-2021 er lagt på hjemmesiden.

HJEMMESIDENer opdateret med ajourført medlemsliste pr. 12. august 2021. Se efter, om du/I står anført korrekt og kontakt stenc@fibermail, hvis der er fejl.

NB: Husk at rapportere forekomst af Bjørneklo til Carsten

 

8. marts 2021
Som det vist er de fleste bekendt, har foreningen en facebook side. Bruno har nu været så flink at lave et link, så man kan logge direkte ind på facebook-siden. Det ser sådan ud:
www.facebook.com/groups/handrupgaardgrundejerforening.dk/

12. november 2020
Årsregnskabet for 2019-2020 er nu lagt ud på hjemmesiden. Kassereren har følgende kommentar til revisorernes bemærkninger:
1. Jeg havde nogle udlæg i forbindelse med opsætning af badebro og overførte pengene til mig selv, men kunne efterfølgende ikke finde kvitteringen, så derfor tilbageførte jeg pengene.
2. Jeg var ikke klar over at badebroens venner skulle have tilsendt brev med opkrævning, så det fik jeg først gjort alt for sent, så derfor indtægtsførte jeg 2.000,- som tilgodehavende baseret på tidligere år Der er dd. indkommet 1.500,- så vi er på vej.

Generalforsamlingen, som skulle være afholdt i oktober måned må desværre på grund af Coronarestriktionerne udskydes indtil videre. Den vil blive afholdt snarest muligt. Indtil da fungerer den siddende bestyrelse videre med uændret opgavefordeling.

2. juli 2020
Forsvarsministeriet har nu oplyst at fjernelsen af ” Nato-molen”, officielt benævnt Lyngsbæk Pier, vil blive fjernet i løbet af 2021. Se Forsvarsministeriets skrivelse kan ses her: Lyngsbæk Pier

Endvidere har bestyrelsesmedlem Bruno Graversen vist sig i besiddelse af uanede evner, idet han egenhændigt har repareret hullerne i asfalten på Handrupgaardvej. Stor tak til Bruno.

10. februar 2020
Bestyrelsen har nu udarbejdet et regelsæt for behandling af medlemmernes personoplysninger i henhold til Persondataforordningen. Reglerne ligger på hjemmesiden under fanen GDPR

Skal hele området KLOAKERES INDEN FOR 2 ÅR ??? med store omkostninger for alle sommerhusejere.
På given foranledning har Syddjurs Kommune klart DEMENTERET dette rygte og oplyst, at stigende grundvandsstand på sigt kan nødvendiggøre kloakering af lavtliggende områder, men at der i hvert fald ikke bliver tale om kloakering af vort område de første 10-15 år. Læs mere herom under FORSYNINGSSELSKABER/SPILDEVAND.

Foreningen har oprettet en lukket FACEBOOK GRUPPE, primært med henblik på at lave en platform til kommunikation på tværs mellem medlemmerne om alt af fælles interesse i videste forstand, f.eks. lån/køb/salg af materiel eller redskaber, fælles aktiviteter eller ??? Deltagelse i gruppen er helt frivillig, og al kommunikation fra bestyrelsen vil fortsat tilgå medlemmer pr. e-mail og via hjemmesiden.
Da gruppen er en lukket gruppe kun for medlemmer af foreningen, vil man hverken kunne melde sig selv eller andre ind i gruppen uden først at være blevet inviteret til at deltage.
Ønske man at deltage i facebookgruppen, kan man udbede sig en invitation ved henvendelse til bestyrelsesmedlem Bruno Graversen på bg@grappe.dk

  HJEMMESIDEN: 

Foreningens hjemmeside opdateres løbende. Hold dig derfor  orienteret om stort og småt ved at klikke ind på hjemmesiden. På siden “Sidste Nyt” kan du hurtigt se, om der er sket noget.

Har du forslag til forbedring af vores hjemmeside,  synes du, at der mangler noget, eller har du fundet en fejl, så send en mail til stenc@fibermail.dk med dit forslag/kommentar/rettelse.

 –ooOOoo–