Snerydning

Der har ved forskellige lejligheder været stillet spørgsmål om, i hvilket omfang der er pligt til at rydde sne på vejene i vores område, herunder om der er forskel på forpligtelsen på Handrupgaardsvej og på de øvrige veje i området.
Det er nu afklaret ved nedenstående skrivelse fra Syddjurs Kommune, som udtaler, dels at der ikke bliver ryddet sne af kommunen og dels, at ingen af grundejerne i sommerhusområder har pligt til at rydde sne. Læs mere nedenfor:

Du har på grundejerforeningens vegne spurgt om kommunen har truffet beslutning om snerydning på vejene i jeres grundejerforening. 

Syddjurs Kommune har vedtaget et regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, sier og pladser.Dateret den 3. august 2011. Regulativet har som beskrevet i loven været fremsendt til politiet og beredskabet til udtalelse. Deres bemærkninger var vedlagt som bilag i den politiske behandling.

I Stk. 2,1,2 som er vedlagt, fremgår det klart, at grundejerne ikke har pligt til at rydde sne på vejene i de områder som er udlagt til sommerhusområder.

Hvis du har spørgsmål til mit svar, er du velkommen til at kontakte mig på mail eller på tlf.. 3092 4747.

 

Med venlig hilsen

Lars Bonde
Veje og Trafik
Direkte tlf. 87 53 52 35E-mail: lbo@syddjurs.dk

Syddjurs Kommune
Hovedgaden 77 – 8410 Rønde
Tlf. 87 53 54 80
Besøg os på internettet: www.syddjurs.dk

Åbn kommunens regulativ om snerydning ved at klikke på dette link:
Regulativ om snerydning