Hegn og anden bevoksning

Hegn mod naboer.
Karakteren, højden og vedligeholdelsen af hegn giver ofte anledning til uoverensstemmelser mellem naboer. Hegn bør som hovedregel være et levende hegn eller som minimum et fast hegn sløret med grøn beplantning og må normalt ikke være højere end 180 cm.
Bestyrelsen påtager sig ikke at afgøre sådanne stridigheder, men må henvise til hegnssynet, som efter begæring af en af parterne gennemfører hegnssynsforretning og afgør stridighederne ved kendelse. Bestyrelsen vil dog efter omstændighederne og efter  anmodning fra BEGGE parter påtage sig en mæglerrolle i håb om, at stridighederne ad den vej kan billægges ved forlig.
Bemærk, at hegnssynet ikke kan afgøre, hvor hegnet skal stå, hvis der er uenighed om skellets beliggenhed. Er det tilfældet, må man forinden rette henvendelse til en landinspektør, som kan gennemføre en skelsætningsforretning.
Hegnssynet har tidligere under en hegnssynsforretning formidlet et forlig mellem grundejerforeningen og Handrupgaard om hegnet langs østsiden af Handrupgaardvej. Forliget kan i sin helhed læses på hjemmesiden ved klik på dette link: HEGNSYNSFORLIG 2007.

Hegn mod vej:
Mod vej er det et krav, at der skal være tilstrækkelig fritrumsprofil, således at også store køretøjer kan passere uden at støde ind i udhængende grene m.v. De nærmere regler kan ses ved klik på følgende link:Beskaering langs vejene.
Hegn mod vej skal normalt plantes bag skellinien, således at grene m.v. ikke rager ud over vejarealet.

Anden beplantning:
Også anden beplantning inde på en grund kan ved skyggevirkning eller hindring af havudsigt være til gene. Er der tale om væsentlig ulempe, vil f. eks et træ ved dom kunne kræves beskåret eller fældet. Bestyrelsen har kørt en prøvesag om et meget højt birketræ, som ved dom blev skåret ned til en højde på max. 6,5 m. Læs hele dommen her: DOM afsagt af Retten i Randers den 23 december 2011.

Læs mere:
Du kan læse mere om bestyrelsens behandling af disse sager i bestyrelsens Forretningsorden og politik vedr. klager over hegn og beplantning under fanen “Generelt/Forretningsorden” eller klik her: Forretningsorden for behandling af klager over hegn og beplantning 2014